Onder verhuurder wordt verstaan : HOEGEN FIETSVERHUUR
Onder huurder wordt verstaan : ondergetekende
Onder het gehuurde wordt verstaan : Black ’n Roll Solex met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst.

Rechten en plichten

Let op: Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd hier rekening mee.
U mag alleen solex rijden op Nederlands grondgebied.

Artikel 1: Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2: Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten een minimum leeftijd hebben van 21 jaar en beschikken over een geldig bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs. Huurder laat een kopie van zijn legitimatie bij de verhuurder.

Artikel 3: Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet.

Artikel 4: Voor en tijdens de solexrit mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5: Het is ten strengste verboden:
1. Een of meerdere personen te vervoeren
2. Met de solexen tegen elkaar te botsen
3. De trottoirbanden op en af te rijden
4. Alcohol,drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor of tijdens de rit.

Verzekering en gebruik

Artikel 6: De solex is W.A. verzekerd, echter alleen op Nederlands grondgebied. Eigen risico per gebeurtenis €250,00. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders;
alle schade (inclusief diefstal), aan de solexen of andere spullen van verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder of van derden. De huurder zal de hier uit voort vloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden.
Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 7: Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8: Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 9: Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de waarde van: Solex € 1000,00. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 10: Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11: Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden.

Artikel 12: Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen

Artikel 13: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Reservering, borgstelling en betaling

Artikel 14: Een optie is 1 week geldig en komt daarna geheel te vervallen.

Artikel 15: Bij reservering moet 25% van de overeenkomst binnen 8 dagen worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 4 weken voor aanvang activiteit te worden ontvangen op rek ABN AMRO Bank 59.71.36.513. Bij reserveringen binnen 4 weken moet het bedrag van de overeenkomst geheel worden voldaan binnen 7 dagen dagtekening overeenkomst.

Artikel 16: De huurder betaalt een borg van € 50,00 per solex aan de verhuurder, (maximaal € 500,00) .De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.

Artikel 17: Bij tijdsoverschrijding geldt, afgerond per kwartier een tarief van € 2,50 per solex.

Artikel 18: Bij annulering is de huurder verschuldigd
a) Van 28 tot 14 dagen voor aanvang: 50%

b) Van 14 tot 7 dagen voor aanvang: 75%

c) Binnen 7 dagen van de overeenkomst : 100%

De huurder die niet tijdig betaalt is een rente verschuldigd van 1% per maand van de overeenkomst.
Voorts is de huurder gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

Artikel 19: Waar deze huurvoorwaarden niet in voorzien gelden de huurvoorwaarden van de Bovag afd. Tweewielerbedrijven.

Voor Accoord huurder

 

HUURVOORWAARDEN SOLEX DOWNLOADEN