Privacyverklaring Hoegen Fietsverhuur

Wij, Hoegen Fietsverhuur gevestigd te Nunspeet aan de Industrieweg 60 D, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08008293 respecteren de privacy van de bezoekers van de website en die van onze klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt.
– Naam, adres en woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– Paspoort of rijbewijsnummer

– IP adres en gegevens m.b.t. websitebezoek

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

Aanvraag offerte

Als u interesse heeft in de huur van onze fietsen, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u per e-mail en/of per post een aanbod toe te kunnen sturen. Wij vragen uw telefoonnummer om het aanbod eventueel met u door te kunnen spreken of om u een nadere toelichting te kunnen geven.

Verhuur

Wanneer u besluit een fiets te huren, dan verwerken wij in ons systeem uw naam, (factuur)adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de verhuur van de fiets en/of accessoires en het opstellen van de factuur. Wij controleren uw identiteit aan de hand van uw paspoort- of rijbewijsnummer.

 

Financiële administratie

Wij zijn wettelijk verplicht om wanneer wij u een factuur sturen, deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verhuurovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verhuurovereenkomst en de factuur worden uw naam, (factuur)adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en paspoort- of rijbewijsnummer verwerkt.

 

Klachtbehandeling

Wanneer u een klacht schriftelijk (ook e-mail, whatsapp, social media) en/of telefonisch aan ons kenbaar heeft gemaakt, dan verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens (uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres) om met u in contact te treden over de klacht en uw klacht te kunnen behandelen verwerken.

Contact

Wanneer u wilt dat wij contact met u opnemen, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het formulier naar ons te verzenden, verwerken wij de door u ingevulde persoonsgegevens (uw naam, e-mailadres en telefoonnummer). U kunt ook telefonisch of op andere manieren contact met ons opnemen. In dat geval verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens eveneens.

Veiligheid en bewaking door middel van camerabeelden

In en om het bedrijfspand van Hoegen wordt gebruik gemaakt van camerabewaking voor beveiliging en bewaking van personen en goederen. Het kan voorkomen dat u op deze beelden staat. In dat geval is er ook sprake van verwerking van persoonsgegevens (in de vorm van camerabeelden).

Rechtsgronden voor verwerking

Hoegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de tussen u en haar gesloten huurovereenkomst, ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Doeleinde Rechtsgrond
Aanvraag offerte Toestemming
Verhuur Uitvoering overeenkomst
Financiële administratie Wettelijke plicht
Klachtformulier Uitvoering overeenkomst / toestemming
Contactformulier Toestemming
Camerabeelden Behartiging gerechtvaardigde belangen (beveiliging)

 

Verstrekken gegevens aan derden

Wij verwerken persoonsgegevens voor eigen doeleinden. Wij maken daarbij wel gebruik van Google Analytics.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Met deze gegevens kunnen wij onze website optimaliseren. In de basis wordt Google Analytics volledig geanonimiseerd, worden gegevens niet met Google gedeeld en worden Google Analytics cookies niet gebruikt voor andere Google diensten.

Indien u uw factuur niet of niet tijdig betaalt, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens aan een incassobureau te verstrekken.

Bewaartermijn

Als u een contactformulier op de website invult, een e-mail of brief stuurt, per telefoon contact op neemt of uw gegevens persoonlijk bij ons bedrijf invult, dan worden de gegevens die u aan ons verstrekt niet langer bewaard dan de verplichte wettelijke termijn of, indien de wettelijke bewaartermijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de beantwoording en afhandeling.

De bewaartermijn voor onze financiële administratie is 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies of het onrechtmatig gebruik te voorkomen van informatie, waaronder ook uw persoonsgegevens, die wij van u ontvangen. O.a. door versleuteling via SSL-certificaat, firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als uw gegevens bij ons bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht niet correct is, kunt u ons schriftelijk verzoeken de onjuiste persoonsgegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Let wel, om te kunnen blijven voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zullen wij een verzoek tot verwijdering niet altijd kunnen honoreren. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Hoegen Fietsverhuur
T.a.v. Nicole Migchelsen
Industrieweg 60 D
8071 CV  NUNSPEET
info@hoegen-fietsverhuur.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.